Vinogradništvo in vinarstvo na brežiškem področju že dalj časa predstavljata pomembno dejavnost. Od nekdaj preko tega območja potekajo pomembni vinski tokovi, saj se je že v srednjem veku vino tovorilo po reki Savi preko pristanišča v Brežicah. Pred in po prvi svetovni vojni je bilo v Brežicah več vinskih kleti in vinskih trgovcev, ki so vina z obeh bregov reke Save prodajali v nevinorodna področja Slovenije, Avstrije in celo na Dunaj. Po drugi svetovni vojni so vinogradništvo v občini Brežice obvladovali vinogradniki različnih imen, značilna je bila razdrobljenost posesti pa tudi tehnološko manj ustrezna obnova vinogradov. Pojavile so se nove zadruge, ki naj bi se bolj angažirale pri pospeševanju vinogradništva in vinarstva ter pri sodelovanju, predvsem s pridelovalci grozdja.

V letu 1974 je bil sprejet Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, ki se je zgledoval po evropski zakonodaji in začel uveljavljati kontrolirano zaščito porekla slovenskih vin. Že štiri leta prej se je pričelo tudi s podeljevanjem zaščitne znamke za vino Cviček.

 

Ustanovni člani po 30. letih. Od leve: Vlado Deržič, Martin Jurečič, Anton Račič, Stane Turšič in Ivan Golob

Zahteve po obdelavi vinske trte in sodobnejšem in umnejšem kletarjenju, seveda pa tudi povezovanje s strokovnjaki iz področja vinogradništva, so navdihnila Martina Jurečiča iz Cerkelj ob Krki, da je idejo o ustanovitvi vinogradniškega društva zaupal Ivanu Golobu. Po opravljanih stikih s Titom Doberškom, priznanim strokovnjakom iz Novega mesta in pogovorih z nekaterimi vinogradniki, so 24. 02. 1980 v hramu Martina Jurečiča v Piroškem vrhu ustanovili Vinogradniško društvo Cerklje ob Krki. Pri tem so sodelovali Račič kot predsednik, Stane Turšič kot tajnik, Ivan Golob kot blagajnik, Martin Jurečič, Vlado Deržič, Sandi Mladkovič st. inStane Gašperin kot ustanovni člani. S pravili in načinom dela društva je navzoče seznanil že omenjeni Tit Doberšek. Prisotni so takoj pobrali članarino in seveda novoustanovljeno društvo slovesno zalili s Tinetovim cvičkom. Grafično podobo društva je s svojim oblikovalskim čutom upodobil Stane Turši


Društvo vinogradnikov Cerklje ob Krki je v svojem več kot tridesetletnem delovanju <strong>največjo pozornost posvečalo usposabljanju in izobraževanju svojih  članov in prijateljev ter sodelovanju med kmetijskimi organizacijami, državo, lokalnimi skupnostmi in pridelovalci grozdja in vina. V društvu so se takrat spopadali s številnimi težavami, povezanimi z zaščito geografskega porekla CVIČKA in dviga kakovosti naših vin. Pravtako je bila v prvih letih v ospredju predvsem obnova vinogradov in skrb za pravilno agrotehniko, obdelavo in pridelavo kvalitetnega grozdja. Po končanju velikih obnov vinogradov, torej po letu 1985, ko tudi ni bilo več sofinanciranja obnov s strani države in občine, je društvo svojo osnovno dejavnost usmerilo predvsem v oskrbo vinogradov in pridelavo kvalitetnega grozdja, k trgatvi in negovanju vina. V zadnjih desetih letih pa je dejavnost usmerjena predvsem v širitev programov pridelave sortnih vin, še vedno pa je cviček tisti, ki je v osrčju prizadevanj za doseganje (njegove) kvalitete, promocije in prodaje. Društvo je v vseh letih veliko naredilo na področju izobraževanja in promocije vin. Rezultati so vidni v boljši kvaliteti vin, kulturi pitja in v odnosu do vina.

 

Ocenjevalna komisija

 

Aktivno smo sodelovali pri snovanju zaščite cvička, zakona o vinu, pravilnika o ocenjevanju vin, v okviru Tedna cvička, projektu označevanja in gradnje odsekov Podgorjanske vinske turistične ceste, gradnji vodovodov in elektrifikacije vasi in vinskih goric na našem območju, izdelavi biltenov in zloženk, izdelavi panoramske karte, podpiranju projektov posameznih vinogradnikov za vinotoče, turistične kmetije, turizem v zidanicah in podobno.

Posebej smo ponosni na dosežke posameznih vinogradnikov na posameznih ocenjevanjih vin v Sloveniji in izven, h katerim je veliko pripomogla prav aktivnost društva z organizacijo predavanj, delovanjem društvenega laboratorija, degustacij in ocenjevanjem mladih vin, organiziranjem tečajev za organoleptično pokušanje in ocenjevanje vin ter spoznavanjem napak in bolezni.

Veliko prizadevanje je bilo namenjeno tudi sodelovanju med sosednjimi društvi vinogradnikov, ostalimi društvi in organizacijami, iz katerih so nastali projekti Dnevi odprtih vrat hramov in zidanic, kot sta bila projekta Dnevi odprtih vrat Gadova peč in Stankovo, ki sta postala tradicionalna. Tudi načrti za naprej so zastavljeni in bodo gotovo pripomogli še k boljši kvaliteti in kulturi pitja žlahtne kapljice.

Aktivna društvena dejavnost pomeni tudi povezovanje in druženje ljudi ter izmenjavo izkušenj. Na tem področju gojimo tradicijo druženja članov med družinami, sosedi, prijatelji in vsemi ljudmi dobre volje ter prijatelji dobrih vin. Društvo je tako že od vsega začetka organiziralo skupna druženja in ta tradicija ostaja tudi naprej stalnica delovanja društva. Hiter način življenja nam vse to jemlje, zato je še toliko bolj pomembno, da se društvena dejavnost ohranja in razvija ter vključuje vse več mladih. Znotraj teh srečanj so se razvila številna sodelovanja tako z organizacijami, ki se profesionalno ukvarjajo s proizvodnjo ali prodajo potrebščin, ki jih uporablja vsak vinogradnik in vinar, z izobraževalnimi ustanovami, kmetijskimi zavodi in drugimi organizacijami.

 

Vinogradniška ekskurzija 2012 - Hiša vina

V zadnjih letih so se potrebe po druženju in povezovanju pokazale tudi na drugih področjih. Tako se je društvo v letu preimenovalo v Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki.

 

Cvičkorel

V letu 2010 se je rodila ideja po slikanju z vinom. Vsako leto se družijo umetniki na koloniji Doga tempore ex – Cvičkorel, kjer rišejo z vini iz naših kleti, seveda je cviček osnova za celotno sliko umetnika, za temnejše tone pa se uporabi frankinja in gamay. Pravtako umetniki stare in neuporabne doge sodov poslikajo, katere dobijo nov umetniški vtis in krasijo že marsikatero klet v naši okolici.

Da je društvo doseglo izjemne uspehe na vseh področjih, so seveda najbolj zaslužni ustanovni člani društva, vsi dosedanji predsedniki in vsa dosedanja vodstva društva, seveda pa nobenega uspeha ne bi bilo, če v društvu ne bi aktivno in požrtvovalno delovali člani društva vseh generacij. Seveda je imelo društvo v teh več kot 35-ih letih delovanja svoje vzpone in padce, ko se je število članov zmanjšalo, vendar se je vedno našla skupina članov, ki je ponovno vzpodbudila nov val dejavnosti in nove generacije članov, ki s prepoznavnostjo v širšem prostoru skrbijo za promocijo dolenjskega vinogradništva, ljubezni do vinskih goric in našega posebneža, cvička.


Ni ga na svetu lepš'ga kotička, kot griči so naši, deželica cvička.

Jože Murn