IZVLEČEK


Vino Cviček PTP slovi po svoji lahkotnosti, svežini in pitnosti. Raziskave za izboljšanje kakovosti Cvička PTP so redke. Zadnji rezultati ciljnih raziskav so
starejši od 10 let. Cviček PTP je v Sloveniji zakonsko zaščiten od leta 2000, kar je pomemben mejnik v razvoju vinogradništva in vinorodnega okoliša
Dolenjska. V spremenjenih podnebnih razmerah ter željah potrošnikov se tudi v tehnologiji pridelave in oblikovanju tega vina dogajajo spremembe.
Tradicionalna pridelava zahteva razvoj in nadgradnjo, zato je bil eden od glavnih ciljev projekta preučitev različnih postopkov, tako pridelave grozdja, kot njegove predelave v kleti z novimi tehnološkimi smernicami. S pomočjo pilotnega projekta ”Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina za Cviček PTP” smo želeli doseči zastavljene cilje tako, da smo:

● preučili različne tehnologije pridelave grozdja Žametovka za vino
Cviček PTP;

● predlagali posodobljeno tehnološko shemo za predelavo grozdja

Žametovka za visoko kakovosten Cviček PTP.

V luči trajnostnega vinogradništva smo izvedli različne vinogradniške prakse obdelave tal, ki izboljšajo absorpcijo vode in sposobnost zadrževanja vode v tleh (prilagoditev na sušo) ter omogočajo manjšo rabo herbicidov. Tako se je izboljšala tudi mikrobiološka živost tal, rastlinska biodiverziteta v vinogradu in povečala vsebnost organskih snovi v tleh. Vse našteto prispeva k izboljšanju kakovosti grozdja, varovanju okolja in podzemnih voda. Z namenom zmanjšanja pridelka in dviga kakovostigrozdja smo predlagali eno-šparonsko rez, redčenje grozdja in ročno razlistanje s ciljem izboljšanja mikroklime grozdja in manjše porabe fungicidov. V kleti smo preučevali sodobne vinarske tehnologije in precizno enologijo, s katero lahko izboljšamo oz. nadgradimo kakovost Cvička PTP. Z vpeljavo sodobnih vinogradniško-vinarskih znanj lahko pridelamo obstojnejši Cviček PTP z več svežine, boljšo sadnostjo in pitnostjo.

Več lahko preberete na spodnji povezavi - prenos PDF.

Datoteka