Statut društva

Statut društva

 
Na podlagi določil Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06, 58/09 in 39/11) smo člani Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Cerklje ob Krki na svojem zboru članov, dne 14. 02. 2020, sprejeli spremenjen
 
S  T  A  T  U  T
 
VINOGRADNIŠKEGA, TURISTIČNEGA IN KULTURNEGA DRUŠTVA
 
CERKLJE OB KRKI
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 

Z namenom, da bi organizirano uresničevali skupne in posamične interese, dejavnosti in aktivnosti na področju vinogradništva, ustanavljamo Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki, kot prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje članov.

2. člen

Namen in dejavnosti Vinogradniškega, turističnega in kulturnega društva Cerklje ob Krki:

 • strokovno usposabljanje članov o pridelavi in predelavi grozdja;
 • izobraževanje – organiziranje strokovnih predavanj, tečajev, izletov, ogledov strokovnih razstav, ogledov vinogradov vzornih vinogradnikov in vinskih kleti;
 • organizacija strokovnih prikazov posameznih opravil, skrb in naročanje strokovne literature za člane ter preko lokalnih medijev usmerjanje in opozarjanje na pravilno in pravočasno opravljanje del;
 • prizadeva si za uveljavljanje slovesa vin našega vinorodnega območja, zlasti cvička. V ta namen organizira in izvaja ocenjevanje vin svojih članov in za bolje ocenjena vina podeljuje odličja in priznanja po mednarodni lestvici;
 • društvo sodeluje na prireditvah in ocenjevanjih vin, ki jih prirejajo vinogradniška društva in ostale organizacije;
 • organom občine Brežice in Zvezi društev vinogradnikov predlaga spremembe pri vinogradniški zakonodaji;
 • sodeluje pri nabavi reprodukcijskega materiala, prodaji grozdja in vina;
 • izvaja promocijsko dejavnost za vina svojega vinogradniškega območja z udeležbo na razstavah in vinskih sejmih ter ostalih prireditvah;
 • izvaja turistično in kulturno dejavnost za potrebe društva in sodeluje z drugimi društvi sorodne dejavnosti;
 • organizira predstavitve turističnih značilnosti s področja, na katerem deluje (etnološke, kulinarične …);
 • na področju kulture razvija pevske, likovne in dramske dejavnosti, organizira likovne kolonije, delavnice in predstavitve, organizira pevske vaje in ostale prireditve s področja kulture in razvija sodelovanje z društvi iz tujine (mednarodno sodelovanje);
 • strežba pijač;
 • druga oskrba z jedmi;
 • za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri upravljanje pridobtne dejavnosti drugim osebam, na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
3. člen
 

Ime društva: Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki, v nadaljevanju – društvo.

Kratko ime: VTKD Cerklje ob Krki

4. člen

Društvo ima svoj sedež v Cerkljah ob Krki 2b.

5. člen

Društvo se lahko včlani v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in ostale zveze. 

6. člen
 

Društvo je pravna oseba, ki deluje na območju dolenjskega vinorodnega okoliša.

7. člen
 

Delovanje društva je javno in temelji na demokratičnosti in humanosti. Za javnost dela sta odgovorna predsednik in podpredsednika. 

8. člen
 

Društvo ima pečat in prapor. Pečat je okrogle oblike, s premerom 3cm. V sredini je grozd z listom vinske trte in nakazanim poličem, okrog je napis VTKD Cerklje ob Krki.

9. člen

Prapor je rubinasto rdeče barve, v velikosti 130 x 90 cm. V sredini prapora je okrogel grb, premera 50 cm, z motivom oblike, kot je v pečatu. Društvo uporablja svoj prapor ob raznih svečanostih društva, proslavah in na pogrebih svojih članov. Prapor je izdelan v skladu z listino o razvitju prapora, ki istočasno določa način nošenja in čuvanje prapora.

II. ČLANSTVO

10. člen
 

Član društva lahko postane vsak, ki se ravna v skladu s sprejetim statutom in deluje v njem pod enakimi pogoji.

Društvo ima redne in častne člane.

11. člen
 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Članstvo v vinogradniškem, turističnem in kulturnem društvu Cerklje ob Krki se letno obnavlja. Kdor želi v prihodnjem letu obnoviti članstvo, mora do roka, ki ga določi upravni odbor, poravnati letno članarino in izpolniti druge obveznosti, ki jih določi zbor članov ali upravni odbor. 

12. člen
 

Član lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in podpiše pristopno izjavo, da pristopa v društvo prostovoljno in sprejema ta statut.

13. člen
 

Častni član društva lahko postane vsak, za vinogradništvo in njegov razvoj zaslužni član.

Častne člane imenuje zbor članov na predlog upravnega odbora.

14. člen
 

Pravice članov društva so:

 • da dajejo predloge in pobude za delo organov društva;
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • da sodelujejo pri oblikovanju in realizaciji programov društva;
 • da sodelujejo v izobraževalnih in drugih aktivnostih, ki jih organizira društvo;
 • da lahko prejmejo nagrade in priznanja za svoje delo in dosežene uspehe po merilih, ki se določijo s posebnimi pravili;
 • da imajo druge pravice, ki izhajajo iz članstva v društvu.
15. člen
 
Dolžnosti članov društva so:
 • da uresničujejo svoj del sprejetih in dogovorjenih nalog v okviru programov dela društva;
 • da izvajajo sklepe društva;
 • da redno plačujejo dogovorjeno članarino in druge prispevke.  
16. člen
 
Članstvo v društvu preneha:
 • s prenehanjem obstoja društva;
 • s smrtjo člana;
 • z izstopom člana;
 • s črtanjem člana iz društva zaradi neplačevanja članarine, drugih dogovorjenih prispevkov ali neopravljenih nalog iz sprejetega programa dela;
 • z izključitvijo člana.

S prenehanjem članstva v društvu izgubi vinogradnik vse pravice in dolžnosti po tem statutu.

III. ORGANI DRUŠTVA

17. člen
 
Organi društva so:
 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.
Mandat članov v organih društva je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Volitve organov so praviloma javne.
 
ZBOR ČLANOV
 
18. člen
 
Zbor članov je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.
 
19. člen
 
Zbor članov je lahko redni in izredni. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor vsako leto, vsako četrto leto pa opravi tudi volitve organov društva. Izredni zbor članov se lahko skliče po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor zbora članov kljub temu ne skliče, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni zbor članov odloča le o zadevi, zaradi katere je bil sklica.
 
20. člen
 
Delo zbora članov je javno. Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli zbor članov na predlog odbora ali na predlog skupine članov. O poteku zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in dva overovatelja. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. V primeru, da je prisotnih manj kot polovica, vendar najmanj deset polnoletnih članov društva, lahko delovno predsedstvo, ko ugotovi, da so bili člani pravilno in pravočasno vabljeni (osem dni pred zborom), po polurnem čakanju odloči, da se zbor članov izvede ob ugotovljeni udeležbi. V takem primeru so veljavno sprejeti sklepi, če je zanje glasovalo več kot dve tretjini prisotnih članov, sicer pa sprejema zbor članov sklepe z navadno večino
 
21. člen
 
Zbor članov:
 • razpravlja in sklepa o poročilih o delu upravnega odbora, finančnem poslovanju društva in o ugotovitvah nadzornega odbora;
 • obravnava, dopolnjuje in potrjuje program dela, finančni načrt in zaključni račun;
 • sprejema in spreminja statut društva in druge pravne akte, ki sodijo v njegovo pristojnost;
 • voli in razrešuje predsednika in podpredsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
 • odloča o pritožbah;
 • odloča o priznanjih in nagradah;
 • odloča o združevanju in včlanjevanju v druge organizacije ali združenja ter o izstopu društva iz njih;
 • sklepa o prenehanju ali združitvi društva;
 • sklepa o višini vpisnine, članarine in drugih prispevkov za potrebe društva;
 • odloča o vsem, za kar je po veljavni zakonodaji pristojen najvišji organ društva.
 
UPRAVNI ODBOR
 
22. člen
 
Upravni odbor je upravno-izvršilni organ zbora članov, ki izvršuje sklepe in naloge, ki mu jih je zaupal zbor članov in vodi delo društva med dvema zboroma članov. 
 
23. člen
 
Upravni odbor šteje trinajst članov. Sestavljajo ga predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik in člani, katere voli zbor članov. Upravni odbor v mandatu lahko zamenja dva člana. 
 
24. člen
 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

25. člen
 

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino.

26. člen
 

Upravni odbor:

 • vodi delo društva med dvema zboroma članov;
 • uresničuje sklepe zbora članov;
 • razpravlja o delu predsednika upravnega odbora, finančnem poslovanju društva in o ugotovitvah nadzornega odbora ter daje predloge disciplinski komisiji;
 • upravni odbor pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
 • pripravlja poročila in predloge programov za zbor članov;
 • imenuje in razrešuje stalne in občasne komisije in delovne skupine;
 • odloča o nabavi in prodaji osnovnih sredstev;
 • išče sponzorje in donatorje ter možnosti financiranja dejavnosti in opreme iz javnih in drugih virov;
 • pripravlja predloge pravnih aktov društva;
 • izvršuje vse naloge, ki spadajo po svoji naravi v njegovo pristojnost;
 • skrbi za izvajanje dejavnosti društva po 2. členu tega statuta.
NADZORNI ODBOR
 
27. člen
 
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, katere izvoli zbor članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema z navadno večino. Nadzorni odbor spremlja delo organov društva in opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem, o čemer poroča zboru občanov, kateremu je odgovoren za delo.
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
28. člen
 
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, katere izvoli zbor članov in veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi člani komisije. Sklepe sprejema z navadno večino. 
 
29. člen
 
Disciplinska komisija v postopku obravnava člane društva, ki kršijo statut in s svojo dejavnostjo rušijo ugled društva. 
 
30. člen
 
Disciplinska komisija lahko predlaga in izreče naslednje disciplinske ukrepe:
 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev iz članstva.
O svoji odločitvi izda sklep. Zoper sklep ima prizadeti član pravico pritožbe na zbor občanov društva v roku petnajst dni po sprejemu sklepa disciplinske komisije. Sklep zbora članov društva je dokončen. Disciplinska komisija dela po pravilniku disciplinske komisije.
 
PREDSEDNIK
 
31. člen
 
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora. Predsednik je zakoniti zastopnik društva in predstavlja društvo navzven in zastopa društvo v pravnem prometu neomejeno, razen v zadevah, za katere mora imeti sklep zbora članov ali upravnega odbora. V primeru odsotnosti predsednika društva opravlja njegove naloge prvi podpredsednik, z enakimi pooblastili, kakor tudi v zadevah, za katere ga pooblasti predsednik. Predsednik društva je za svoje delo odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

 32. člen
 
Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih, ki veljajo za društva.
 
 
33. člen
 

Sredstva društva so:

 • vpisnina, članarina, tečajnina in drugi obvezni prispevki na podlagi sklepov organov društva;
 • javna sredstva;
 • sredstva, pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb ali sporazumov;
 • sredstva sponzorjev in donatorjev;
 • prostovoljni prispevki članov in simpatizerjev;
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
 • darila in volila;
 • iz drugih virov.
34. člen
 
Če društvo pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno.
 
 
35. člen
 
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva.
 
 
36. člen
 
Društvo zagotavlja podatke v svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer tako, da so jasno razvidni:
 • višina in viri prispelih finančnih sredstev;
 • poraba sredstev, razdeljena po višini in namenu porabe;
 • razlika med prihodki in odhodki;
 • primerjava med finančnim načrtom in njegovo realizacijo;
 • stanje sredstev na računu društva;
 • neporavnane terjatve in neporavnane obveznosti;
 • evidenca osnovnih sredstev, ki so v lasti društva.
 
37. člen
 
Blagajnik vodi finančno poslovanje, po pravilih o finančno-materialnem poslovanju, ki veljajo za društva. Blagajnik pripravlja finančno poročilo, ki ga potrdi zbor članov. Blagajnik tekoče poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru.
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
 
Društvo preneha z delovanjem:
 • s sklepom zbora članov, če je tako glasovalo več kot dve tretjini vseh članov;
 • z zmanjšanjem članstva na zakonski minimum (deset);
 • po samem zakonu.
39. člen
 
Če društvo preneha z delovanjem, se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva na KS Cerklje ob Krki. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. O sklepu zbora članov iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v tridesetih dneh obvestiti pristojni organ.
 
40. člen
 
Ta statut je sprejet na zboru članov društva, dne 14. 2. 2020 in velja z dnem sprejetja. S tem dnem prenehajo veljati pravila, sprejeta 17. 2. 2012.
 
 
 

Cerklje ob Krki, 14. 02. 2020

Predsednica: Melita Oštrbenk

Date

11 april 2019

Tags